All-in-One-Envent Calendar

Sep
27
Do
ganz­tä­gig Fuß­ball WK 4; Kreis­fi­na­le @ Sta­di­on Gotha
Fuß­ball WK 4; Kreis­fi­na­le @ Sta­di­on Gotha
Sep 27 ganz­tä­gig
Treff:      Volks­park­sta­di­on Gotha Uhr­zeit:  12.00 – ca. 15.00Uhr Belag:     Kunst­ra­sen Spie­ler: Juli­an Gat­ke­wicz Ben Lau­er Ante Pen­schin­ski Mus­ta­fa Osma­ni Han­nes Fischer Lou­is Grä­fen­han David Plö­rer Juli­an Manitz Oscar Kel­ler Char­lie Both PS: schwar­ze[…]